Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 1. Sociologie, sociologický přístup, sociologismus
 2. Vznik, vymezení a předmět sociologie práva, přínos pro právní vědu a právní praxi
 3. Hlavní představitelé sociologie práva I - Montesquieu, Comte, Marx, Engels
 4. Hlavní představitelé sociologie práva II - Durkheim
 5. Hlavní představitelé sociologie práva III– Weber: sociologie jako věda o sociálním jednání, typologie sociálního jednání, typy panství a jejich vymezení. Weberova sociologie práva
 6. Hlavní představitelé sociologie práva IV - Ehrlich, Podgórecki, Luhmann
 7. Česká sociologie práva - Masaryk, Chalupný, Bláha, Kubeš
 8. Vybrané směry I - teorie volného práva a zájmové jurisprudence
 9. Vybrané směry II - sociologická jurisprudence, americký právní realismus, behaviorální jurisprudence
 10. Sociologický přístup k právu, sociologické vymezení práva
 11. Obsahové modely práva, konceptualizace práva
 12. Právo jako prvek kultury, znaky kultury, klasifikace kultur, masová kultura
 13. Dominantní kultury, sociální subkultury (R. Girtler) a kontrakultury
 14. Sociokulturní systém a jeho změny, kulturní mezera, etnocentrismus a kulturní relativismus
 15. Enkulturace a socializace, akulturace, kulturní kapitál a kulturní deprivace
 16. Základní činitelé enkulturace, šest Kohlbergových stádií právní socializace
 17. Sociální chování a sociální jednání, klasifikace sociálního chování, teorie her
 18. Sociální jednání a sociální hodnoty, pojem hodnot, jejich dynamika, hodnotové orientace
 19. Institucionalizace sociálního chování a jeho funkce
 20. Ritualizace sociálního chování, typy rituálů a jejich sociální funkce
 21. Normativní řád, sociální norma, její vymezení a znaky
 22. Sankce jako znak sociální normy, vymezení a druhy sankcí
 23. Systém sociálních norem, druhy sociálních norem, jejich zdroje a objekty
 24. Normativní očekávání a sociální role, sociální pozice a role, chování v sociální roli
 25. Právo a neprávní normativní systémy, právo a morální normy
 26. Právo a zvykové a náboženské normy
 27. Právní normy, jejich znaky a sociální funkce v dnešní společnosti
 28. Sociální jednání a sociální instituce, jejich vymezení, základní prvky a sociální funkce
 29. Mertonovy nezamýšlené důsledky a Boudonovy zvrácené efekty sociálního jednání
 30. Pojem sociální deviace, klasifikace sociálních deviací a její prvky, normalita a deviace
 31. Teorie sociální deviace – biologické, psychologické a sociologické teorie, charakteristika dle základních sociologických paradigmat
 32. Sociologické teorie sociální deviace (Merton, Lemert, Becker, Sutherland)
 33. Pojem sociální kontroly, sociální kontrola a sociální systém (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 34. Socializace - univerzální prostředek sociální kontroly, problém sociální kontroly a práva (Ross, Pound)
 35. Sociální kontrola z pohledu základních sociologických paradigmat (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 36. Sociální kontrola v tradiční, moderní a postmoderní společnosti (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 37. Právo jako nástroj sociální kontroly (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 38. Radikální přístup k sociální kontrole (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 39. Sociální kontrola a sociální typy osobnosti (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 40. Sankce jako strategie nositelů systémů sociální kontroly (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 41. Aktivní a reaktivní sociální kontrola (viz „Systémy sociální kontroly a právo“)
 42. Sociální anomie, měření anomie, anomie a česká společnost
 43. Možnosti a meze práva, spontánní a společenská organizace sociál. života, hranice práva
 44. Efektivnost práva - způsoby analýzy, efekty působení a předpoklady efektivnosti práva
 45. Právní vědomí, pojem a struktura. Diferenciace právního vědomí podle pohlaví, věku ap
 46. Znalost práva, její základní úrovně, stav znalosti práva ve společnosti a role znalosti práva
 47. Mínění o právu, jeho vymezení a hodnotící pohled na právo
 48. Postoje k právu - vymezení postoje a jeho model, právní postoje na postojové škále
 49. Právní komunikace, okruhy právních informací, jejich přenos, činitelé a efekty právní komunikace
 50. Právo - právní vědomí - právní chování. Akceptace právní úpravy, role právního vědomí
 51. Deskripce právního chování, jeho přínosy a příklady studií
 52. Analýza právního chování, základní motivační modely, motivy lidského chování a právo
 53. Funkce práva: pojem funkce, Durkheimovy a Mertonovy typy funkcí, pozitivní a negativní funkce práva
 54. Empirické sociální výzkumy – obecně, empirické sociální výzkumy v  Anglii – sociálně hygienický směr
 55. Sociálně hygienický směr ve Francii
 56. Empirická sociologie v Evropě a v USA
 57. Vymezení sociologického výzkumu – pojem, základní typy
 58. Metody a procedury sociologického výzkumu (základní metody a 5 typů procedur používaných v sociologickém výzkumu )
 59. Techniky sociologického výzkumu, jejich využití a rozdíly mezi nimi
 60. Problematika měření v sociologii (základní typy proměnných, znak, nezávisle a závisle proměnná, falešné korelace)
 61. Čtyři fáze sociologického výzkumu (teoretické vymezení a praktická aplikace)
 62. Sociometrie a sociotechnika (sociometrie - techniky a uplatnění, právo a sociotechnika, právní politika)
 63. Biologické základy sociálního života, etologie a sociobiologie
 64. Pohlaví a sociální chování, rozdíly chování a vlastností, výzkumy mozku a stereotyp pohlaví, gender studies
 65. Věk a sociální chování, sociální věk, životní cyklus, sociální a kulturní kontext věku
 66. Etnicita a sociální chování, pojem etnicity a chápání etnických rozdílů, podoby rasismu
 67. Geneticky předávané vlastnosti a schopnosti a sociální chování, studie dvojčat a adopce, role vrozeného a získaného v chování
 68. Sociální a kulturní determinace sociálního chování, enkulturace a socializace, homo sociologicus, základní teze
 69. Společenské vztahy a právní vztahy, vymezení a dimenze společenských vztahů, určení chování ve společenských vztazích sociálně psychologickými a sociální momenty
 70. Sociální percepce ve společenských vztazích, její podmíněnost, základní mechanismy a chyby v percepci
 71. Sociální komunikace ve společenských vztazích, subjekty, znaky a schéma komunikace, metakomunikace, významy a smysl řečeného v komunikaci
 72. Sociální interakce ve společenských vztazích, formy interakce, sociální interakcionismus, interpretativní sociologie, definice sociální situace, Thomasův teorém
 73. Teorie sociální směny a její přínos, teorie sociálních sítí, kulturní, sociální a symbolický kapitál
 74. Základní paradigmata sociologického myšlení (funkcionalismus, teorie konfliktu a interpretativní sociologie) – obecné vymezení, hlavní představitelé a školy
 75. Naturalistický a psychologický přístup k sociální realitě (mechanistický směr, biologicky orientované školy, geografický determinismus, psychologie davu, psychoanalýza, behaviorismus)
 76. Sociální struktura a její základní dimenze, aktuální problémy
 77. Sociální stratifikace – koncepce Parsonse a Dahrendorfa, typy sociální mobility, prestiž povolání a prestiž právnického povolání
 78. Pojem státu u F. Hayeka a M. Webera, typy moderního státu (viz „Teorie sociálního státu“)
 79. Vydělování státu ze společnosti od antiky po A. Smitha, pojem a znaky občanské společnosti (viz „Teorie sociálního státu“)
 80. Základní funkce moderního demokratického státu a vymezení pojmu sociální stát (viz „Teorie sociálního státu“)
 81. Sociologické poznání a zdravý rozum - H. Spencer a P. Berger (viz semináře a úvodní přednáška)
 82. Bláhův pojem práva a individuálních a sociálních kořenů práva (viz seminář)
 83. Právo a morálka (mravnost) u E. Chalupného, vztah práva a morálky (viz seminář)
 84. Sociologický přístup v právní vědě u E. Ehrlicha, pojem živého práva (viz seminář)
 85. Typy práva ve vztahu k sociální solidaritě u É. Durkheima, dělba práce, právo a sociální solidarita (viz seminář)
 86. Sorokinova ideační a senzitivní právní soustava (viz seminář)
 87. Přibáňovo chápání práva jako autopoietického systému a jeho historické utváření (viz seminář)
 88. Podgóreckého sociální inženýrství a právní politika (viz seminář)